Voorwaarden

Artikel 1

Door de Cliënt verstrekte en te verstrekken informatie

1.1
De Cliënt bevestigt dat Findex navraag bij hem heeft gedaan naar zijn financiële situatie, zijn beleggingskennis, zijn bereidheid en vermogen om risico’s te nemen. Op basis van de door de Cliënt aan Findex verstrekte informatie heeft Findex samen met de Cliënt:

(i)    de beleggingsdoeleinden en het risicoprofiel van de Cliënt vastgesteld (vastgelegd in het Cliëntprofiel); en

(ii)   het Portefeuilleprofiel opgesteld.             

1.2
De Cliënt bevestigt dat de inhoud van het Cliëntprofiel juist is en realiseert zich dat Findex zich bij zijn adviezen zal baseren op dit Cliëntprofiel.

1.3
Het is de verantwoordelijkheid van Cliënt om Findex onverwijld op de hoogte te stellen van substantiële wijzigingen in zijn financiële positie en/of veranderingen in zijn persoonlijke omstandigheden, die van een zodanige aard zijn dat aanpassing van zijn Cliëntprofiel geraden is. Zolang dat niet is gebeurd, zal Findex er van uit mogen gaan dat het Cliëntprofiel onverkort geldt.

1.4
De Cliënt zal de personen of instellingen die aan de Cliënt verantwoording schuldig zijn over Beleggingen toestemming geven om Findex te voorzien van de informatie die hij nodig heeft om aan zijn rapportageverplichting (als voorzien in artikel 7 van deze overeenkomst) te voldoen.

Artikel 2

Risico beleggen in effecten

2.1
Risico Beleggingen: Findex zal de Cliënt over iedere door hen geadviseerde Belegging specifieke schriftelijke informatie verschaffen (onder meer) over de aan die Belegging verbonden risico’s. Verder zal Findex de Cliënt op diens verzoek aanvullend informeren.

2.2
Kenmerken effecten: beleggingsfondsen beleggen het hen toevertrouwde vermogen veelal in effecten. De kenmerken van de belangrijkste categorieën van effecten, waaronder de daaraan verbonden specifieke beleggingsrisico’s, zijn nader toegelicht in bijlage 3 van de cliëntovereenkomst. In de bijlage zijn ook kort de belangrijkste kenmerken en risico’s van beleggingsfondsen en trackers beschreven. De bijlage is niet uitputtend.

2.3
Risicoaanvaarding: door ondertekening van deze overeenkomst geeft de Cliënt uitdrukkelijk te kennen:

(i)     geheel te zijnen genoegen te zijn ingelicht over de risico’s en gevolgen verbonden aan het (al dan niet via Beleggingen) beleggen in effecten;

(ii)    zich volledig bewust te zijn van de daaraan verbonden risico’s en gevolgen; en

(iii)   deze risico’s en gevolgen te aanvaarden.

2.4
Waarschuwing: de waarde van Beleggingen en effecten kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.


Artikel 3

Wijze van advisering, geen garantie

3.1
Findex zal bij zijn advisering steeds de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen en daarbij naar beste kunnen rekening houden met de belangen van de Cliënt.

3.2
Findex draagt er zorg voor dat door hem aan de Cliënt verstrekte adviezen naar beste kunnen en te goeder trouw worden gegeven. De aan de Cliënt te verstrekken adviezen zijn gebaseerd op verwachtingen en inschattingen en houden nooit een garantie in. De Cliënt mag er nooit van uitgaan dat deze verwachtingen uitkomen of deze inschattingen correct zijn.

3.3
De Cliënt is vrij om door Findex verleende adviezen al of niet op te volgen.

3.4
Als de Cliënt een door Findex gegeven advies wenst op te volgen geldt het volgende: als er een driepartijenovereenkomst is gesloten tussen de Cliënt, Findex en de instelling die de beoogde transactie uit dient te voeren en waar de Cliënt een geld- en effectenrekening aanhoudt en (de “Uitvoerende Instelling”) zal de cliënt de Uitvoerende Instelling opdracht geven voor het uitvoeren van de transactie. Desgewenst zal Findex hierbij behulpzaam zijn, maar de Cliënt blijft in dat geval verantwoordelijk voor de opvolging van het advies.


Artikel 4

Uitvoering Beleggingsplan

4.1
Findex zal zijn advisering baseren op het Portefeuilleprofiel.

4.2
Eventuele bijzondere afspraken zijn vermeld in bijlage 1 van de cliëntovereenkomst.

 

Artikel 5

Selectie Beleggingen en Uitvoerende Instelling(en)

5.1
Findex zal de Cliënt adviseren hoe diens portefeuille naar zijn oordeel het beste kan worden ingevuld. Daarbij zal hij voorstellen doen voor de keuze voor bepaalde Beleggingen.

5.2
Bij de selectie van Beleggingen zullen in beginsel in ieder geval de volgende criteria en uitgangspunten gehanteerd worden:
-     een stabiele organisatie;

-     een bewezen beleggingsconcept;

-     een goed track-record.

-     toegevoegde waarde ten opzichte van de index

-     risico (standaarddeviatie)

5.3
Findex zal de Cliënt ook adviseren over de keuze van de uitvoerende Instelling(en) waar de Beleggingen naar zijn mening het beste aangehouden kunnen worden. 


Artikel 6

Monitoring

6.1
Periodiek en wanneer daar naar het oordeel van Findex aanleiding voor is, zal Findex beoordelen of de Beleggingen nog voldoen aan de in artikel 5.2 verwoorde selectiecriteria.

6.2
Indien Findex tot de conclusie komt dat een Belegging beëindigd moet worden, zal zij de Cliënt daartoe adviseren.


Artikel 7

Rapportage

7.1
Findex zal tenminste één keer per kwartaal aan Cliënt een schriftelijke rapportage verstrekken waarin in ieder geval vermeld zal zijn:
(i)      de tot het Vermogen behorende Beleggingen;

(ii)     de waarde en samenstelling van het Vermogen (per de ultimo van het verstreken kalenderkwartaal);

(iii)    een vergelijking van het Vermogen aan het eind van de verslagperiode met het Vermogen aan het eind van de voorgaande verslagperiode (en het begin van het kalenderjaar) waarin rekening wordt gehouden met toevoegingen en onttrekkingen;

(iv)    het over het Vermogen behaalde rendement.

7.2
Indien de Cliënt niet binnen 30 dagen na verzending van een rapportage schriftelijk (waaronder ook wordt verstaan E-mail of telefax) te kennen geeft zich niet te kunnen verenigen met de inhoud van de opgave, wordt de Cliënt geacht Findex te hebben gedéchargeerd terzake van de advisering door Findex gedurende de betreffende periode.

 

Artikel 8

Aansprakelijkheid

8.1
Door Findex te geven adviezen zijn gebaseerd op verwachtingen en inschattingen (van Findex en/of goed bekend staande banken en effecteninstellingen) en behelzen nimmer een garantie. De Cliënt mag er nooit van uit gaan dat deze verwachtingen uitkomen en/of dat inschattingen correct zijn.

8.2
Findex is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg mocht zijn van een door Findex gegeven advies, tenzij dat advies op het moment dat het gegeven volgens objectieve maatstaven niet gegeven had mogen worden.

8.3
Voor zover aan de Cliënt verstrekte informatie berust op externe bronnen (waaronder begrepen door de Cliënt ingeschakelde Managers) staat Findex niet in voor de juistheid van die informatie en is hij niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van onjuistheden in aan hem door die derden verstrekte informatie.

8.4
Findex zal niet aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van waardedaling, koersdaling, door Cliënt geleden verliezen of welke andere oorzaak ook. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade indien en voor zover daarvan komt vast te staan dat deze het rechtstreekse gevolg is van een tekortkoming in de nakoming van een verplichting jegens de Cliënt die te wijten is aan de schuld van Findex of krachtens wet, rechtshandeling of algemeen in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Findex komt, onverminderd het elders in deze overeenkomst bepaalde.

8.5
Verder is Findex is niet aansprakelijk jegens de Cliënt voor handelen of nalaten van door de Cliënt op advies van Findex ingeschakelde derden.

8.6
Ingeval Findex aansprakelijk mocht zijn voor door de Cliënt geleden schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de Cliënt als honorarium heeft betaald en/of nog verschuldigd is ten zake van de advisering, echter tot een maximum van Euro 50.000,00. Verder is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat over de laatste zes maanden van de advisering aan de Cliënt in rekening is gebracht. Deze beperking geldt niet als vast komt te staan dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Findex.


Artikel 9

Vergoedingen en kosten

9.1
Adviesvergoeding: Findex zal Cliënt per kwartaal achteraf een vergoeding in rekening brengen. De vergoeding is een percentage over het belegde vermogen met een minimum van €75,00 (inclusief BTW) per kwartaal. De vergoeding zal automatisch worden geïncasseerd van de liquiditeitsrekening van de cliënt. Wanneer dit niet mogelijk is zal de cliënt de vergoeding binnen 14 dagen na het verstrijken van het kwartaal dienen te voldoen middels een overboeking.

9.2
Kosten: alle kosten die voortvloeien uit de dienstverlening (transactiekosten, bewaarloon etc.) zijn ten laste van de Cliënt. Eventuele bestandsvergoedingen komen ten gunste van de cliënt.

9.3
Wijziging tarieven: Findex behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Wijzigingen zullen tenminste dertig dagen voordat zij worden doorgevoerd schriftelijk aan de Cliënt worden medegedeeld. In dat geval heeft de Cliënt het recht binnen 30 dagen na afkondiging van een verhoging, de overeenkomst schriftelijk op te zeggen zoals voorzien in artikel 13 van deze overeenkomst.

 

Artikel 10

Persoonsgegevens Cliënt

10.1
Opname persoonsgegevens in cliëntenregistratie: cliënt gaat akkoord met opneming van persoonsgegevens hem aangaande in de cliëntenregistratie van Findex. Deze persoonsgegevens omvatten ten minste naam, adres, woonplaats, en de overige gegevens welke bij of naar aanleiding van deze overeenkomst zijn verstrekt. Op de verwerking van deze gegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

10.2
Vertrouwelijke behandeling gegevens: Findex zal deze gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en alleen die gegevens gebruiken die nodig zijn voor haar dienstverlening. Hij stelt die gegevens niet aan derden ter beschikking tenzij:

-     dat voortvloeit uit verplichtingen die Cliënt tegenover Findex is aangegaan; of

-     dat noodzakelijk is voor het (doen) uitvoeren van transacties; of

-     gegevens op grond van een wettelijk voorschrift ter beschikking gesteld moeten worden aan een derde; of

-     melding van bepaalde transacties gedaan moet worden. (Dit zal zich bijvoorbeeld voordoen als Findex een redelijk vermoeden heeft dat orders of transacties plaatsvinden op basis van verboden misbruik van voorwetenschap of marktmanipulatie inhouden. Findex kan in een dergelijk geval wettelijk gehouden zijn om mededeling aan de Cliënt dat een melding is gedaan achterwege te laten en is overigens niet verplicht van een gedane of voorgenomen melding mededeling te doen aan de Cliënt.)

10.3
Inzage- en correctierecht Cliënt: cliënt heeft recht op inzage, correctie, aanvulling, afscherming en verwijdering van zijn persoonsgegevens.


Artikel 11

Belangentegenstellingen

11.1
Naar beste weten van Findex zijn er geen bestaande of potentiële belangentegenstellingen tussen Findex en de Cliënt en/of tussen de Cliënt en andere cliënten van Findex onderling. Indien een dergelijke potentiële belangentegenstelling zich zal voordoen, zal Findex de Cliënt hiervan in kennis stellen.

 

Artikel 12

Diversen

12.1
Ter voldoening aan de verplichting vervat in artikel 4:18 van Wft kwalificeert Findex de Cliënt als niet-professionele belegger zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van die wet. Daardoor heeft de Cliënt recht op het hoogste beschermingsniveau van de Wft.

 

Artikel 13

Duur en beëindiging van de overeenkomst

13.1
Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.

13.2
Ieder der partijen kan deze overeenkomst te allen tijde schriftelijk (waaronder ook wordt verstaan E-mail of telefax) opzeggen tegen het einde van een kalenderkwartaal, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 10 dagen.

 

Artikel 14

Toepasselijk recht, jurisdictie

14.1
Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

14.2
Geschillen zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

14.3
In afwijking van het bepaalde in het vorige artikellid kan de Cliënt een geschil schriftelijk aanhangig maken bij de Geschillencommissie financiële dienstverlening van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), mits (i) de klacht eerst schriftelijk is ingediend bij Findex; en (ii) indien Findex de klacht niet naar tevredenheid van de Cliënt heeft afgehandeld, het geschil vervolgens is voorgelegd aan de Ombudsman Financiële Dienstverlening. (Informatie over het KiFiD, het Reglement Ombudsman Financiële Dienstverlening en het Reglement Geschillencommissie Financiële Dienstverlening zijn te vinden op de website van het KiFiD: www.kifid.nl). 

Pastoor van Winkelstraat 39e, 5374 BG, Schaijk

  • Email: info@findexvermogensadvies.nl
  • Telefoon: 0486 - 700215

 

Openingstijden

Wij zijn geopend op:

maandag tot en met vrijdag
08.30 - 17.30 uur

zaterdag en zondag
gesloten

© Copyright 2018. Alle rechten voorbehouden. Realisatie DGWeb